ปี 2560 ถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จในการใช้ศักยภาพการดำเนินธุรกิจ จาก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี โดยกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้ไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ CPT ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีลูกค้าหลักอย่างโรงงานน้ำตาลที่มีคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมและให้เข้าไปพัฒนาดูแลระบบควบคุมเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอุตสาหกรรมรายอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ความเชื่อมั่นของลูกค้าเกิดจากการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีจุดแข็งด้านทีมผู้บริหารตลอดจนพนักงานมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนด ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัทฯ ทำรายได้รวม 1,236.11 ล้านบาทซึ่งไม่รวมรายได้อื่น และมีกำไรสุทธิ 140.71 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่ยังมาจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้ไฟคิดเป็นร้อยละ 56.67 ธุรกิจขายสินค้าสำเร็จรูปทำรายได้ คิดเป็นร้อยละ 20.35 ธุรกิจให้บริการรับเหมา ติดตั้ง และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย คิดเป็นร้อยละ 20.56 ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจการให้บริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.42 ของรายได้รวมซึ่งไม่รวมรายได้อื่น

เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท หรือคิดเป็น 100% จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน เนื่องจาก CPT มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อแผนการลงทุนในการดำเนินธุรกิจปี 2561

โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ซึ่งในเงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อผลิตตู้ไฟชนิดไม่มีโครงสร้าง Metal Clad Switchgear หรือ MSCG ซึ่งได้มาตรฐานระดับโลกและมีความปลอดภัยสูง รวมถึงการประกอบ Ring Main Unit (RMU) ซึ่ง CPT จะเป็นรายที่ 3 ในไทยที่ผลิตสินค้าดังกล่าวได้ จึงเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจรองรับการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังมีแผนเข้าไปตั้งสำนักงานขายในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เพื่อรับโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยที่ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบของผลการดำเนินงานในปี 2561 ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามคณะผู้บริหาร เชื่อมั่นว่า ปี 2561 จะเป็นอีกปีที่บริษัทฯ พร้อมใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และสามารถผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป


นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร