ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ทุกท่าน ที่ให้ความวางใจ ให้ผมเข้าดํารงตําแหน่ง CEO ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในปี 2562 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและท้าทายสําหรับบริษัทฯ นอกจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนทิศทางในการดําเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ใหม่ ซึ่งทําให้องค์กรต้องมีการปรับตัวพอสมควร

ปี2562 เป็นปีแรกที่ทางบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากมีรายได้ที่ลดลง อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าบริษัทฯ ได้ผ่านจุดที่ท้าทายที่สุดช่วงหนึ่งไปแล้ว และเป้าหมายหลักในปี 2563 จะเป็นปีที่เราจะทําให้ผลประกอบการกลับมาเป็นบวก ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างพื้นฐานองค์กรอย่างมั่นคง เพื่อให้เกิดการเติบโตในระยะยาว ด้วยหลักการในการดําเนินธุรกิจโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้นําในเชิงต้นทุน พร้อมกันกับนําเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยคุณภาพสูงสุด และเสริมสร้างการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพลักดันบริษัทฯให้มีการเติบโตในระยะยาว มั่นคง และยั่งยืน เป็นที่ภาคภูมิใจของบริษัทคนไทยและวงการวิศวกรไทย ที่สามารถให้บริการระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้


ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร