โดยปีที่ผ่านมา หากพิจารณาตัวเลขของข้อมูลขอรับการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สะท้อนให้เห็นภาพการลงทุนในอนาคตพบว่า สถานการณ์การลงทุนในรอบปี 2561 มีนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1,626 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 901,770 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 ทั้งในแง่จำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน โดยจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น 3% และมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 43% ส่วนในปี 2562 BOI ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 750,000 ล้านบาท แสดงถึงโอกาสการเติบโตของบริษัทในอนาคตยังมีอีกมาก ซึ่งตัวเลขการขอรับการสนันสนุนจาก BOI นั้นจะสะท้อนภาพการลงทุนที่จะมากขึ้นของภาคเอกชน โดยเฉพาะในช่วงปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมามีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้กับภาคเอกชนที่ชัดเจน ทั้งการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ ECC รวมถึงภาครัฐมีนโยบายในการขจัดอุปสรรค์ในการทำธุรกิจของภาคเอกชนให้มีความสะดวกมากขึ้น จึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เอกชนได้เป็นอย่างดี

สำหรับ CPT แม้ในปีที่ผ่านมาจะเผชิญกับความท้าทายมากมาย แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างน่าพอใจท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความผันผวน โดยเฉพาะแผนดำเนินการขยายโรงงานแห่งใหม่ ก่อสร้างแล้วเสร็จและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเสริมสร้างการเติบโตที่ชัดเจนให้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยเชิงบวกจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจต่างประเทศ ที่บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่บริษัทฯ จะเข้าไปเพื่อขยายธุรกิจและกระจายรายได้ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีความมั่นใจในความสามารถของบุคลากรและศักยภาพของบริษัทฯ ว่าจะมีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ทั้งคู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
ประธานกรรมการบริษัท