ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบปี 2560 มีสัญญาณการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.9 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นของภาคเอกชนของไทยที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นและเดินหน้าขยายการลงทุนเพิ่มเติม หลังภาครัฐพยายามใช้นโยบายการคลังด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเลขดัชนีชี้วัดหลายตัวได้สะท้อนออกมาในเชิงบวก ทั้งตัวเลขการส่งออกที่ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 8.6 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ร้อยละ 3.2 จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 และภาคการลงทุนรวมขยายตัว ร้อยละ 2.0

ข้อมูลขอรับการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบปี 2560 พบว่า แม้จำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,456 โครงการ ใกล้เคียงกับช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา แต่เม็ดเงินที่เป็นมูลค่าการลงทุนของโครงการรวมกลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 22 หรือมีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 641,980 ล้านบาท ขณะที่จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมใน 3 ไตรมาสของปี 2560 ก็มีมากถึง 3,138 โรงงาน

จากข้อเท็จจริงและทิศทางทางเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 3.6 - 4.6 โดยภาครัฐยังคงรับหน้าที่เป็นหัวหอกใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้งบประมาณขาดดุล เพื่อผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพิ่มเติม รวมถึง พรบ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เปรียบเสมือนการจุดพลุเริ่มนับ 1 เดินหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับเม็ดเงินการลงทุนของภาคเอกชนไทย รวมถึงต่างชาติที่ให้ความสนใจและพร้อมเข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ด้วยปัจจัยและแนวโน้มเหล่านี้ จึงเป็นโอกาสดีของ CPT ผู้นำด้านระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจักรและระบบควบคุมไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานแบบมืออาชีพและยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีที่สร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญของการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโต ควบคู่กับการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไปพร้อมกัน

ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ให้ความมั่นใจในแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ให้ความเชื่อมั่นกับสินค้าและบริการของเรา ขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจนำพาบริษัทฯให้เติบโตมาจนถึงวันนี้และจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
ประธานกรรมการบริษัท