ก่อนอื่นผมต้องขอยินดีตอนรับ CEO ท่านใหม่ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ที่ผ่านมา ผมมั่นใจว่าด้วย ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของ CEO ในระดับนานาชาติ สามารถที่จะมาช่วยต่อยอด ให้กับทางบริษัทฯ ได้

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่ทางบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโดยภาพรวมทีมีความผันผวน การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวอย่างมาก รวมถึงความล่าช้าของการลงทุนในภาครัฐ อย่างไรก็ตามผลงานที่สําคัญในปีที่ผ่านมา คือการขยายโรงงานแห่งที่ 2 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างสูง

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 ยังมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐและไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รวมถึงการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลถึงความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโดยภาพรวม อย่างไรก็ตามผมยังมีความเชื่อมั่นในแนวนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการ EEC รวมถึงนโยบายพลังงานที่เป็นปัจจัยเชิงบวกสําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ ประกอบกับศักยภาพของบริษัทฯ ที่สามารถขยายไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ผมมีความมั่นใจในวิสัยทัศน์ของ CEO ท่านใหม่ รวมถึงศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ว่าจะสามารถกลับมาทํากําไรและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตของผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
ประธานกรรมการบริษัท