บริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นแนวในการปฏิบัติอย่างชัดเจน และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัททราบ ผ่านการอบรม การฝึกฝน และการแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ เพื่อนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งการกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นแนวทางที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยอธิบายในรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

CPT เป็นบริษัทที่มีผลงานทางด้านวิศวกรรมและบริการชั้นนำในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างมืออาชีพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้ดีที่สุด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

  1. เป็นหนึ่งในผู้นำในด้านการผลิตตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการแข่งขันได้ทั้งราคา เทคโนโลยี คุณภาพและการบริการ
  2. เพิ่มยอดขายโดยขยายตลาดไปยังต่างประเทศ กลุ่มผลิตพลังงาน และกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น
  3. ลดต้นทุนการผลิตและแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยการเพิ่มสายการผลิตตู้เปล่าแบบใหม่เพื่องานที่มีคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) สูงและเพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย
  4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยการอบรมในและนอกสถานที่ รวมถึงการส่งไปอบรมจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง