รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)


งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
ไตรมาส2/64
30/06/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ    
สินทรัพย์รวม 1,321.69 1,192.95 1,269.25 1,228.99
หนี้สินรวม 329.50 222.07 267.08 268.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น 991.36 970.75 1,002.04 960.28
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 450.00 450.00 450.00 450.00
รายได้รวม 963.09 584.40 949.50 361.09
กำไรสุทธิ 14.47 -9.81 5.53 -23.76
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.01 0.01 -0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ    
ROA(%) 1.49 -0.88 0.71 -0.81
ROE(%) 1.39 -1.00 0.56 -0.69
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.49 -1.69 0.58 -6.58