รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

กำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)


ตารางข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2560 Q2/2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน  
สินทรัพย์รวม 1,523.14 1,290.71
หนี้สินรวม 435.93 314.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087.21 976.52
งบกำไรขาดทุน  
รายได้รวม 1,239.29 399.46
กำไรขั้นต้น (ขาดทุน) 257.12 83.14
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) 140.71 15.31
กำไรต่อหุ้น (ขาดทุนต่อหุ้น) 0.22 0.02