รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)


งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
ไตรมาส1/62
31/03/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 1,523.14 1,321.69 1,232.36
หนี้สินรวม 435.93 329.50 236.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087.21 991.36 995.30
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 450.00 450.00 450.00
รายได้รวม 1,239.29 964.18 116.59
กำไรสุทธิ 140.71 14.47 3.93
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.02 -
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) 14.35 1.49 1.91
ROE(%) 17.89 1.39 1.67
อัตรากำไรสุทธิ(%) 11.35 1.50 3.37