รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)


งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ    
สินทรัพย์รวม 1,523.14 1,321.69 1,192.95 1,269.25
หนี้สินรวม 435.93 329.50 222.07 267.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087.21 991.36 970.75 1,002.04
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 450.00 450.00 450.00 450.00
รายได้รวม 1,239.29 964.18 584.40 950.85
กำไรสุทธิ 140.71 14.47 -9.81 5.53
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.02 -0.01 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ    
ROA(%) 14.35 1.49 -0.88 0.71
ROE(%) 17.89 1.39 -1.00 0.56
อัตรากำไรสุทธิ(%) 11.35 1.50 -1.68 0.58