ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายอภิชาติ ปีปทุม 157,500,000 17.50
2. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 125,998,600 14.00
3. นางกันยา หลิมประเสริฐ 94,500,000 10.50
4. นางสาวธัญวรัตม์ ปีปทุม 94,499,998 10.50
5. นายนพดล วิเชียรเกื้อ 88,200,000 9.80
6. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 63,000,000 7.00
7. นายธนวัฒน์ วิเชียรเกื้อ 6,300,000 0.70
8. นายจรุง สุพรรณพงษ์ 4,050,000 0.45
9. นายสุวิท สิงหจันทร์ 4,050,000 0.45
10. Factorial Master Fund 4,000,000 0.44