ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาง กันยา หลิมประเสริฐ 100,000,000 11.11
2. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ 95,285,500 10.59
3. นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 89,243,200 9.92
4. นาย นพดล วิเชียรเกื้อ 81,859,700 9.10
5. น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ 66,448,000 7.38
6. นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ 50,000,000 5.56
7. นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล 33,665,100 3.74
8. นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด 33,190,600 3.69
9. นาย กิตติภัค น้อยเจริญ 20,010,300 2.22
10. นาย ประกฤต วิทยเบ็ญจางค์ 18,688,800 2.08