ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายอภิชาติ ปีปทุม 158,500,000 17.61
2. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 129,998,600 14.44
3. นางกันยา หลิมประเสริฐ 95,500,000 10.61
4. น.ส.ธัญวรัตม์ ปีปทุม 94,499,998 10.50
5. นายนพดล วิเชียรเกื้อ 89,000,000 9.89
6. น.ส.หฤทัย หลิมประเสริฐ 63,890,000 7.10
7. นายสาธิต กุมาร 10,883,200 1.21
8. นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง 8,906,200 0.99
9. นายสิขรินทร์ บุบผากิจ 7,000,200 0.78
10. นายธนวัฒน์ วิเชียรเกื้อ 6,300,000 0.70