ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 127,651,400 14.18
2. นางกันยา หลิมประเสริฐ 90,050,000 10.01
3. นายนพดล วิเชียรเกื้อ 81,100,000 9.01
4. น.ส.หฤทัย หลิมประเสริฐ 63,890,000 7.10
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 32,795,106 3.64
6. นายเพ่งเพียร เหล่ากำเนิด 18,604,300 2.07
7. น.ส.ปิยะวดี ญาณวารี 18,457,200 2.05
8. นายประกฤต วิทยเบ็ญจางค์ 13,036,500 1.45
9. น.ส.สุภาพร จุงสุพงษ์ 12,007,200 1.33
10. นายสิทธิศักดิ์ ผาณิตพจมาน 12,000,000 1.33