ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทุกท่าน ที่ให้ข้อแนะนำและสนับสนุนในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแห่งการท้าทายสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากปัจจัยทางด้าน Covid-19 ซึ่งมีผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวแล้ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนทิศทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์และวิสัยทัศน์ใหม่

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่าปี 2563 เป็นปีที่ทางบริษัทฯ สามารถ Turnaround มีผลประกอบการเป็นบวก ซึ่งเป็นผลพวงมาจากหลายปัจจัย ขณะเดียวกันได้มีการเสริมสร้างพื้นฐานองค์กรอย่างมั่นคง เพื่อให้เกิดการเติบโตในระยะยาว ด้วยหลักการในการดำเนินธุรกิจโดยใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้นำในเชิงต้นทุน พร้อมกันกับนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยคุณภาพสูงสุด และเสริมสร้างการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันบริษัทฯ ให้มีการเติบโตในระยะยาว มั่นคง และยั่งยืน เป็นที่ภาคภูมิใจของบริษัทคนไทยและวงการวิศวกรไทย ที่สามารถให้บริการระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ แบบครบวงจร และสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้


ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร