แม้ในปี 2563 จะเป็นปีที่มีความท้าทายสูง แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน ทางบริษัทสามารถ Turnaround และมีผลประกอบการซึ่งมีกำไร เนื่องจากสามารถขยายฐานตลาดไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 ยังมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐและการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลถึงความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโดยภาพรวม อย่างไรก็ตามผมยังมีความเชื่อมั่นในแนวนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนโครงการ EEC รวมถึงนโยบายพลังงานที่เป็นปัจจัยเชิงบวกสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ ประกอบกับศักยภาพของบริษัทฯ ที่สามารถขยายไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ผมมีความมั่นใจในผู้บริหารและทีมงานของบริษัทฯ ว่าจะสามารถทำกำไรและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
ประธานกรรมการบริษัท