บริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นแนวในการปฏิบัติอย่างชัดเจน และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัททราบ ผ่านการอบรม การฝึกฝน และการแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ เพื่อนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งการกำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นแนวทางที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยอธิบายในรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทชั้นนา (Top Class) ทางด้านไฟฟ้า และระบบควบคุมที่ให้บริการครบวงจร (Solution Provider) โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Optimized) และคุ้มค่า (Cost Effective) ด้วยการให้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม (Excellent Services)

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

  1. เป็นหนึ่งในผู้นำในด้านการผลิตตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการแข่งขันได้ทั้งราคา เทคโนโลยี คุณภาพและการบริการ
  2. เพิ่มยอดขายโดยขยายตลาดไปยังต่างประเทศ กลุ่มผลิตพลังงาน และกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น
  3. ลดต้นทุนการผลิตและแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยการเพิ่มสายการผลิตตู้เปล่าแบบใหม่เพื่องานที่มีคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) สูงและเพื่อทดแทนการซื้อจากภายนอก การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย
  4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยการอบรมในและนอกสถานที่ รวมถึงการส่งไปอบรมจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง