รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)


งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
ไตรมาส3/64
30/09/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ    
สินทรัพย์รวม 1,321.69 1,192.95 1,269.25 1,264.07
หนี้สินรวม 329.50 222.07 267.08 338.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 991.36 970.75 1,002.04 925.24
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 450.00 450.00 450.00 450.00
รายได้รวม 963.09 584.40 949.50 526.95
กำไรสุทธิ 14.47 -9.81 5.53 -58.80
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.01 0.01 -0.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ    
ROA(%) 1.49 -0.88 0.71 -5.19
ROE(%) 1.39 -1.00 0.56 -5.59
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.49 -1.69 0.58 -11.16