รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)


งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส 3/65
30/09/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ    
สินทรัพย์รวม 1,269.25 1,334.35 1,373.71
หนี้สินรวม 267.08 430.78 486.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,002.04 903.45 886.99
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 450.00 450.00 450.00
รายได้รวม 949.50 787.29 1,107.34
กำไรสุทธิ 5.53 -86.11 -16.46
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 -0.10 -0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ    
ROE (%) 0.56 -9.04 -4.83
ROA (%) 0.71 -8.26 -4.07
อัตรากำไรสุทธิ(%) 0.58 -10.94 -1.49

Source: www.set.or.th