รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)


งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,269.25 1,334.35 1,301.38
หนี้สินรวม 267.08 430.78 443.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,002.04 903.45 858.17
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 450.00 450.00 450.00
รายได้รวม 949.50 787.29 1,347.97
กำไรสุทธิ 5.53 -86.11 -45.28
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 -0.10 -0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 0.56 -9.04 -5.14
ROA (%) 0.71 -8.26 -3.81
อัตรากำไรสุทธิ(%) 0.58 -10.94 -3.36

Source: www.set.or.th