นายวรพจน์ ยศะทัตต์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา


 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี


 • 2561 - ปัจจุบัน
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
 • 2561 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ
 • บริษัท อินดรา ซิสเท็มมา เอส เอ ประเทศไทย
 • 2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ
 • บจก.โพล ออนไลน์
 • 2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ
 • บจก.ไซเบอร์ โวต
 • 2555 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 • บจก.ไทยโทรนิค
 • 2549 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ
 • บจก.อลังการ พร๊อพเพอตี้ส์