นายสุวิทย์ สิงหจันทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา


 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 176/2013
 • ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 104/2013

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี


 • 2559 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
 • 2556 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • บมจ.เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี
 • 2555 - ปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • 2555 - ปัจจุบัน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน