นางวัลชลีย์ กาญจนจงกล

รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา


 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 104/2013

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี


 • 2562 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 • บจก.ยุวัลย์ 2019
 • 2561 - ปัจจุบัน
 • รองประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
 • 2556 - 2561
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 • บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์