ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. หฤทัย หลิมประเสริฐ 100,892,600 11.21
2. นาง กันยา หลิมประเสริฐ 98,650,000 10.96
3. บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด 95,285,500 10.59
4. นาย นพดล วิเชียรเกื้อ 81,859,700 9.10
5. นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ 62,798,600 6.98
6. นาย ชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ 50,000,000 5.56
7. นาย กฤษดา อัครพัทธยากุล 36,401,600 4.04
8. นาย เพ่งเพียร เหล่ากำเนิด 30,000,000 3.33
9. นาย ประกฤต วิทยเบ็ญจางค์ 24,401,500 2.71
10. น.ส. สุภาพร จุงสุพงษ์ 16,200,000 1.80